Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego

Tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§I
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, w dalszej części zwane Towarzystwem.
2. Dożywotnim Prezesem honorowym Towarzystwa jest Jan Nowowiejski, syn Feliksa Nowowiejskiego.

§2
Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.

§3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

§4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§5
Towarzystwo ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

§6
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z sylwetką głowy Feliksa Nowowiejskiego i napisem w otoku ?Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, oraz pieczęci podłużnej z napisem: owarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

§7
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8
Celem Towarzystwa jest:
1. Inspirowanie i organizowanie polskiej kultury muzycznej, w szczególności zaś szerzenie i pogłębianie wiedzy o Feliksie Nowowiejskim oraz upowszechnianie jego twórczości w Polsce i zagranicą.
2. Popularyzowanie muzyki organowej.
3. Troska o zabytkowe organy i ich właściwą renowację.
4. Promocja młodych artystów muzyków, w szczególności organistów.
5. Integracja środowiska muzycznego Poznania i Wielkopolski.
6. Promocja Poznania i Wielkopolski w Polsce i zagranicą.

§9
Powyższe cele realizowane są przez:
1. Inspirowanie, popieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.
2. Starania o wykonywanie Jego utworów na koncertach krajowych i zagranicznych oraz ich nagrywanie.
3. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz inspirowanie wydawnictw naukowo- dokumentalnych i muzycznych.
4. Wydawanie periodyku ?Rota.
5.Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów, rękopisów, dzieł sztuki, pamiątek, książek, nagrań i filmów związanych z osobą Patrona Towarzystwa w Jego domu położonym w Poznaniu przy Alei Wielkopolskiej 11.
6. Współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi, szkołami muzycznymi, prasą, radiem i telewizją.
7. Propagowanie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze muzycznej poprzez organizowanie koncertów, konkursów, festiwali, wystaw, odczytów i audycji radiowych i telewizyjnych.
8. Współorganizowanie Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz prowadzenie stałego Sekretariatu Konkursu.
9. Udzielanie wszechstronnej pomocy kandydatom do udziału w konkursach oraz ich laureatom, między innymi poprzez przyznawanie stypendiów artystycznych.
10. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi instytucjami w Polsce i zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem instytucji noszących imię Feliksa Nowowiejskiego.
11. Inicjowanie powstania ośrodków kulturalnych pamięci o Patronie Towarzystwa, roztaczanie opieki nad zabytkami i pamiątkami z Nim związanymi.
12. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Towarzystwa.

§ 10
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w szczególności w zakresie: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania konkretów kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatnie i nieodpłatnie.
5. Rodzaje działalności pożytku publicznego jak i charakter odpłatności określa uchwała Zarządu.
6. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych sekretarz Walnego Zgromadzenia

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§11
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§12
Członkami Towarzystwa są:
1. Członkowie założyciele, podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Towarzystwa stają się jego członkami zwyczajnymi.
2. Członkowie zwyczajni, którymi są osoby pełnoletnie obywatele polscy i cudzoziemcymający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą, popierające cele Towarzystwa, złożą pisemną deklarację członkowską i przedstawią rekomendację, co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Towarzystwa z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
4. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Towarzystwa.
5. Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach stowarzyszeniach.

§13
1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 12 niniejszego Statutu.
2. Tytuł członka honorowego stanowiącego najwyższą godność Towarzystwa, nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§14
1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Towarzystwa,
c) prawo do korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach określonych w statucie,
d) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
e) prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu,
f) prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji towarzystwa,
g) prawo korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Towarzystwa,
h) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.
2. Członek Towarzystwa ma obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Towarzystwa,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
e) terminowo opłacać składki członkowskie.
3. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§15
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia z Towarzystwa,
c) skreślenia z listy członków Towarzystwa,
d) wykluczenie członka z Towarzystwa.
2. Zamiar wstąpienia członka z Towarzystwa winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
3. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
b) działania na szkodę Towarzystwa,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych.

§16
Pozbawienie członkowstwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa.

§17
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński

§18
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§19
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków quorum. Walne Zgromadzenie Członków

§20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa oraz osoby zaproszone.
2. Walne zgromadzenie Członków zwołane jest przez Zarząd raz na rok, zwykle w miesiącu styczniu lub lutym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie pó?niej niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa,
b) ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,
e) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa w sposób ustalony przez siebie,
f) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa oraz dora?nych komisji w razie ich powołania
h) powołanie Biura Towarzystwa,
i) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa,
j) podejmowanie uchwał w sprawach zgłaszanych przez Zarząd,
k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji lub spółek,
l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
9. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków członkowie powinni być poinformowani, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. W razie braku quorum określonego w §19 niniejszego statutu Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w tym samym dniu po upływie 30 minut z tym, że Walne Zgromadzenie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
12. Członkom wybranym do władz Towarzystwa nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

Zarząd

§21
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 8 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków.
2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie, natomiast pozostała część Zarządu konstytuuje się na pierwszym po wyborze posiedzeniu.
3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przesz okres 6-ciu miesięcy7 mandat wygasa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.3 Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1 składu Zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
b) opracowanie planów i programów działalności
Towarzystwa oraz przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
e) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
f) prowadzenia ewidencji członków Towarzystwa,
g) zarządzania majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
h) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
i) przyznawanie stypendiów artystycznych,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich , przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
k) powołanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Towarzystwa,
l) zatrudnianie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zgromadzenie Członków
m) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnego Zgromadzenia Członków,
n) ustalenie regulaminów konkursów muzycznych , krajowych i zagranicznych.
7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub jeden z wiceprezesów.
8. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
9. W sprawach niecierpiących zwłoki, a niezastrzeżonych do właściwości władz statutowych Towarzystwa prezes może podejmować stosowne decyzje.
10. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

Komisja Rewizyjna

§22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3do 5 osób wybieranych Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z Towarzystwa, niemożliwości pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłaszanych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
4. Do zakresu Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa oraz członków Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.

Sąd Koleżeński

§23
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Towarzystwa,
b) prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec członków , których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Towarzystwa.
3. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:
a) udzielić upomnienia,
b) udzielić nagany,
c) zawiesić w prawach członka ,
d) wnieść do Walnego Zebrania Członków o skreślenie z listy członków lub wykluczenie z Towarzystwa .
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30, dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

Rozdział V
Biuro Towarzystwa

§24
1. Biuro Towarzystwa powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Towarzystwa.
3. Biuro Towarzystwa powoływane jest w celu prowadzenia działalności naukowo badawczej, wydawniczej, informacyjnej, artystyczno-impresaryjnej oraz każdej innej zleconej przez Zarząd.
4. W zakresie działania Biura jest także udział w pracach Sekretariatu Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, gromadzenia i udostępnianie pamiątek, dokumentów , dzieł i książek związanych z osobą Patrona Towarzystwa, oraz współpraca z podobnymi stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
5. Dyrektorem Biura powinien być członek Towarzystwa.
6. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Towarzystwa.

§25

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa albo łącznie Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli jednemu z Wiceprezesów, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu.
2. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
c) dotacje i subwencje,
d) darowizny od osób prawnych i fizycznych , zapisy i spadki,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
f) dochody z ofiarności publicznej.
2.środki pieniężne niezależnie od ?ródeł ich pochodzenia
wpłacane mogą być na konto Towarzystwa i na nim przechowywane, Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa
1. Likwidacja Towarzystwa następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sad rejestracyjny o rozwiązaniu Towarzystwa.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta w obecności, co najmniej 1 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd,
5. Koszty likwidacji Towarzystwa, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Towarzystwa.
6. Jeśli majątek Towarzystwa nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości Towarzystwa.
7. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Towarzystwa nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i Orawa upadłościowego.

Postanowienie końcowe

§28
Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§29
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Towarzystwa lub jego zmian.

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt