Konkursy Organowe

W imieniu Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego serdecznie zapraszam młodych organistów z całego świata do udziału w kolejnym, VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego, który odbędzie się w 2017 roku. Intencją pomysłodawców Konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1994 roku, jest upamiętnienie imienia Patrona Towarzystwa, wybitnego kompozytora, dyrygenta i organisty, ambasadora polskiej kultury na świecie oraz rozpropagowanie jego twórczości organowej w Polsce, jak również poza jej granicami. Oddanie czci szczególnemu rodzajowi muzyki - muzyce organowej, która od wieków wzbudza zachwyt swym pięknem - ma służyć promocji młodych talentów - wirtuozów gry na organach oraz spowodować wzrost zainteresowania twórczością organową Feliksa Nowowiejskiego.

Regulamin Konkursu wraz z wykazem obowiązkowych utworów został zamieszczony poniżej.


Prezes Zarządu Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego
Bogna Nowowiejska-Bielawska

   Data:Poznań, 23-29 września 2017 r.
   Tytuł:VI Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego wraz z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zapraszają młodych organistów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego. Obecna VI edycja, finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbędzie się w roku 140. rocznicy urodzin Patrona, w dniach 23–29 września. W skład jury wchodzą przedstawiciele młodego pokolenia, wirtuozi-organiści z Niemiec, Czech, Węgier i Polski: Matthias Neumann - przewodniczący, Jan Doležel, Balázs Szabó, Bogna Nowowiejska-Bielawska, Jarosław Tarnawski, Karol Mossakowski.

Uczestnikami Konkursu mogą być organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 35 roku życia. Dopuszcza się udział maksymalnie 20 uczestników, przy czym w razie zgłoszenia się większej liczby chętnych osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu przewiduje się dopuszczenie maksymalnie 10, a do trzeciego – 5 uczestników.

Program Konkursu:

I etap (Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej: organy firmy Z. Mollin – 27 głosów, 2 manuały, traktura mechaniczna), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

a) J. S. Bach – do wyboru: Preludium i Fuga a-moll BWV543, G-dur BWV541 lub D-dur BWV532

b) F. Tunder – jedna z fantazji chorałowych: „In dich hab ich gehoffet, Herr” lub „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” (Breitkopf Urtext)

c) F. Mendelssohn - do wyboru Fuga e-moll MWV W24 lub Allegro d-moll MWV W33

II etap (Bazylika Farna: organy F. Ladegasta - 43 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna) , w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

a) J. Brahms - do wyboru: Preludium chorałowe i Fuga nt. „O Traurigkeit, o Herzeleid” lub Fuga as-moll (G. Henle Verlag)

b) F. Nowowiejski – Preludium „Adoremus” (materiał nutowy dostępny na stronie Towarzystwa)

c) G. Ritter - do wyboru Sonata d-moll nr 1 lub e-moll nr 2.

III etap (Akademia Muzyczna: organy firmy A. Schuke, 34 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna.), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

C. Franck – dowolny z trzech chorałów

F. Nowowiejski – „Wizja” utwór kameralny na skrzypce i organy – czas trwania ok. 7 min., nuty wydane drukiem przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego dostępne w Towarzystwie, do wglądu w wersji elektronicznej na życzenie zainteresowanych; wykonawcę partii skrzypiec zapewniają organizatorzy (Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego) Dowolny program złożony z utworu/utworów jednego lub kilku następujących kompozytorów: L. Vierne, Ch.-M. Widor, M. Dupre, M. Duruflé, J. Alain, M. Reger, G. Bacewicz, A. Krzanowski, W. Widłak o czasie trwania 10-20 min.

Nagrody regulaminowe:

pierwsza nagroda: 22.000 PLN,

druga nagroda: 13.000 PLN,

trzecia nagroda: 8.000 PLN.

Nagrody pozaregulaminowe finansowe i w postaci koncertów.


Zgłoszenie do udziału w Konkursie można poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty wpisowego można dokonywać do dnia 30 czerwca 2017 r. za pomocą:

a) drogą elektroniczną na e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl

b) pocztą na adres: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11

Kwotę wpisowego w wysokości 200 PLN lub 50 € należy wpłacać na konto Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego: Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu: 67 1090 1362 0000 0000 3605 0190 (IBAN: PL67 1090 1362 0000 0000 3605 0190, BIC: WBKPPLPP)
Jeżeli lubisz podejmować szybkie decyzje, ta propozycja jest właśnie dla Ciebie!


   Data:Poznań, 23-29 września 2017 r.
   Tytuł:Regulamin VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:REGULAMIN KONKURSU
1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego odbywa się w Poznaniu w dniach 23-29 września 2017 roku.
2. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, zwanego dalej Konkursem.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 35 roku życia. Dopuszcza się udział maksymalnie 20 uczestników, przy czym w razie zgłoszenia się większej liczby chętnych osób decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu przewiduje się dopuszczenie maksymalnie 10, a do trzeciego – 5 uczestników.
5. Wprowadza się poniższy program Konkursu:
5.1. I etap (Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej: organy firmy Z. Mollin – 27 głosów, 2 manuały, traktura mechaniczna), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:
a) J. S. Bach – do wyboru: Preludium i Fuga a-moll BWV543, G-dur BWV541 lub D-dur BWV532
b) F. Tunder – jedna z fantazji chorałowych: „In dich hab ich gehoffet, Herr” lub „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” (Breitkopf Urtext)
c) F. Mendelssohn - do wyboru Fuga e-moll MWV W24 lub Allegro d-moll MWV W33
5.2. II etap (Bazylika Farna: organy F. Ladegasta - 43 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:
a) J. Brahms - do wyboru: Preludium chorałowe i Fuga nt. „O Traurigkeit, o Herzeleid” lub Fuga as-moll (G. Henle Verlag)
b) F. Nowowiejski – Preludium „Adoremus” (materiał nutowy dostępny na stronie Towarzystwa)
c) G. Ritter - do wyboru Sonata d-moll nr 1 lub e-moll nr 2.
5.3. III etap (Akademia Muzyczna: organy firmy A. Schuke, 34 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna.), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:
a) C. Franck – dowolny z trzech chorałów
b) F. Nowowiejski – „Wizja” utwór kameralny na skrzypce i organy – czas trwania ok. 7 min., nuty wydane drukiem przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego dostępne w Towarzystwie, do wglądu w wersji elektronicznej na życzenie zainteresowanych; wykonawcę partii skrzypiec zapewniają organizatorzy (Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego) Dowolny program złożony z utworu/utworów jednego lub kilku następujących kompozytorów: L. Vierne, Ch.-M. Widor, M. Dupre, M. Duruflé, J. Alain, M. Reger, G. Bacewicz, A. Krzanowski, W. Widłak o czasie trwania 10-20 min.
6. Organizatorzy zastrzegają, że wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, oraz że łącznie z Koncertem Laureatów mogą być one transmitowane, nagrywane i odtwarzane.
7. Każdy uczestnik Konkursu lub Koncertu Laureatów przenosi na Organizatorów prawa majątkowe do wszystkich artystycznych wykonań w poniższym zakresie: a) utrwalenia dźwięku i obrazu jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie lub Koncertu Laureatów,
b) utrwalenia wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu lub Koncertu Laureatów, bądź też w związku z Konkursem lub Koncertem Laureatów.
8. Przeniesienie praw majątkowych do artystycznych wykonań utworów jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.
9. Przeniesienie praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 7, następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne.
10. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:
a) Matthias Neumann - przewodniczący
b) Jan Doležel
c) Karol Mossakowski
d) Bogna Nowowiejska-Bielawska
e) Balázs Szabó
f) Jarosław Tarnawski
11. Obowiązkiem członka Jury jest przesłuchanie i ocena wszystkich uczestników Konkursu w kolejnych etapach oraz udział w obradach Jury.
12. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, decyzje Jury będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Konieczna jest obecność co najmniej połowy członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
13. Wszystkie decyzje podejmowane przez Jury są jawne, nieodwołalne i ostateczne.
14. Szczegółowe zasady pracy Jury określa wewnętrzny regulamin opracowany przez Organizatorów Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zostanie on opublikowany nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.
15. Uczestnikom III Etapu Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
15.1. 3 nagrody regulaminowe w wysokości:
a) pierwsza nagroda: 22.000 PLN,
b) druga nagroda: 13.000 PLN,
c) trzecia nagroda: 8.000 PLN.
15.2. nagrody pozaregulaminowe
a) finansowe
b) zapewnienie uczestnikowi udziału w koncertach. przy czym wysokość finansowych nagród pozaregulaminowych oraz zasady przyznawania nagród pozaregulaminowych zostaną podane przez Organizatorów nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.
16. Organizatorzy nie dopuszczają innego podziału nagród regulaminowych.
17. Niezależnie od postanowień ust. 15, uczestnikom III etapu przysługuje tytuł Laureata VI Międzynarodowego Konkursu im. Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy honorowe.
18. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie. Na życzenie uczestnika Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji hotelu.
19. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na pierwszą próbę, o czy zostaną powiadomieni przez Organizatorów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
20. Kolejność przesłuchań uczestników zostanie ustalona drogą losowania w dniu rozpoczęcia Konkursu i będzie obowiązywała do końca przesłuchań.
21. Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty wpisowego do dnia 30 czerwca 2017 r.:
a) drogą elektroniczną na e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl
b) pocztą na adres: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
22. Kwotę wpisowego w wysokości 200 PLN lub 50 € prosimy wpłacać na konto Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego: Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu: 67 1090 1362 0000 0000 3605 0190 (IBAN: PL67 1090 1362 0000 0000 3605 0190, BIC: WBKPPLPP)
23. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Kandydat dobrowolnie podaje następujące dane osobowe (karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.towarzystwo.nowowiejski.pl):
a) imię i nazwisko
b) data urodzenia
c) adres zamieszkania lub korespondencyjny
d) adres poczty elektronicznej
e) numer telefonu kontaktowego
24. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem dotyczących go danych osobowych podanych przy zgłoszeniu oraz przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie są Organizatorzy.
25. Użytkownik ma prawo do wglądu w treść dotyczących go danych osobowych, a także do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania albo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
26. Organizatorzy informują, iż dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
27. Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że dysponują odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami, umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).
28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatorów, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.towarzystwo.nowowiejski.pl, a zgłoszonym Uczestnikom informacja o ww. zmianie zostanie dodatkowo wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 23 niniejszego Regulaminu. Zgłoszonemu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do odmowy akceptacji przedmiotowej zmiany niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie stosownej treści oświadczenia przesłanego na e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej o planowanej zmianie Regulaminu.
29. Organizatorzy informują, że dodatkowe informacje dotyczące Konkursu, w tym informacje o poszczególnych instrumentach dostępne są stronie internetowej www.towarzystwo.nowowiejski.pl
30. W sprawach nieuregulowanych postawieniami Regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 r.
REGULAMIN
ZGŁOSZENIE.pdf
ZGŁOSZENIE.rtf

   Data:Poznań, 23-29 września 2017 r.
   Tytuł:Instrumenty konkursowe - dyspozycje
   Opis:Die Orgel in der evangelischen Gnadenkirche (Kościół Łaski Bożej) in Poznań.
Die Orgel wurde von der Orgelbauerei Zdzisław Mollin im Jahr 2004 gebaut.
Mechanische Traktur, Schweller im II Man., Koppeln II/I, II/P, I/P.

Dyspozycja organów w Ewangelickim Kościele Łaski Bożej w Poznaniu.
Organy wybudowała firma Organmistrzowska Zdzisława Mollina w roku 2004.
Traktura mechaniczna, szafa ekspresyjna do II manuału, kopple II/I, I/P., II/P.

Hauptwerk (C-g3)
1. Bordun 16’
2. Principal 8’
3. Doppelflöte 8’
4. Oktave 4’
5. Flöte 4’
6. Nasard 2 2/3’
7. Oktave 2’
8. Mixtur 5x
9. Trompete 8’

Schwellwerk (C-g3)
1. Gamba 8’
2. Vox coelestis 8’
3. Gedact 8’
4. Traversflöte 4’
5. Prästant 4’
6. Quinte 2 2-3’
7. Waldflöte 2’
8. Terz 1 3-5’
9. Scharf 4x
10. Oboe 8’
11. Tremulant

Pedal (C-f1)
1. Principalbass 16’
2. Subbass 16’
3. Oktavbass 8’
4. Gedactbass 8’
5. Choralbass 4’
6. Mixturbass 4x
7. Fagott 16’
8. Trompete 8’

Bazylika Farna – F. Ladegast Orgel (1876)
43 Reg.,3 Man., mechanische Traktur, Barker im II Man.
Koppeln III/II, I/II, II/Ped.

Bazylika Farna - organy F. Ladegasta (1876)
43 registry, 3 manuały, traktura mechaniczna, w man. głównym dźwignia Barkera.
Kopple III/II, I/II, II/Ped

I Man. Positiv (C-f3)
Quintaton 16'
Prinzipal 8'
Flet travers 8'
Rohrflote 8'
Salizional 8'
Octave 4'
Flet minor 4'
Waldflote 2'
Nasat 2 2/3'
Progr. Harm. 2-3 fach
Oboe 8'

II Man. Hauptwerk (C-f3)
Prinzipal 16'
Bourdon 16'
Prinzipal 8'
Flauto 8'
Doppelflote 8'
Gambe 8'
Octave 4'
Gemshorn 4'
Quinte 2 2/3'
Octave 2'
Cornet 3 fach.
Mixtur 3 fach.
Trompete 8'

III Man. Schwellwerk (C-f3)
Lieblich Gedackt 16'
Flauto dolce 8'
Lieblich Gedackt 8'
Viola d'amour 8'
Octavfl. 4'
Salizional 4'
Piccolo 2'
Harm. aethera 3 fach.
Aeoline 16'

Pedal (C-d1)
Untersatz 32'
Prinzipal 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Quinte 5 1/3'
Octav 8'
Bassflote 8’
Cello 8'
Octav 4'
Posaune 16'

Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, A.Schuke- Orgel (2006),
mechanische Tontraktur, elektrische Registertraktur, Koppeln (elektrisch): II-I, III-I, Sub III-I, Super III-I, III-II, Sub III-II, I-Ped, II-Ped, III-Ped, Super III-Ped
Schweller im III.Man, Crescendo-Walze, Setzer – 4000 Komb.

Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, organy f-my A.Schuke (2006),
traktura tonowa mechaniczna, rejestrowa elektryczna, kopple (elektryczne) II-I, III-I, Sub III-I, Super III-I, III-II, Sub III-II, I-Ped, II-Ped, III-Ped, Super III-Ped
Żaluzja do III.man, wałek crescendo, Setzer – 4000 komb.

I Man. (C-g3)
1. Bordun 16'
2. Principal 8'
3. Doppelflöte 8'
4. Octave 4'
5. Spitzflöte 4'
6. Octave 2'
7. Sesquialtera 2f
8. Mixtur 5f
9. Trompete 8'

II Man. (C-g3)
1. Gedackt 8'
2. Principal 4'
3. Rohrflöte 4'
4. Nasard 2 2/3'
5. Octave 2'
6. Terz 1 3/5'
7. Quinte 1 1/3'
8. Cromorne 8'

III Man. (C-g3)1. Holzprincipal 8'
2. Bordun 8'
3. Gambe 8'
4. Vox celestes 8'
5. Fugara 4'
6. Traversflöte 4'
7. Piccolo 2'
8. Progressio 4f
9. Trompette harmonique 8'
10. Oboe 8'

Pedal (C-f1)
1. Principal 16' 2. Subbaß 16'
3. Octavbaß 8'
4. Octave 4'
5. Rauschpfeife 4f
6. Posaune 16'
7. Trompete 8'

DYSPOZYCJE ORGANÓW

   Data:Poznań, 23-29 września 2017 r.
   Tytuł:RULES OF THE SIXTH INTERNATIONAL FELIKS NOWOWIEJSKI ORGAN COMPETITION
   Opis:The Feliks Nowowiejski Society (Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego) with the Institute of Music and Dance (Instytut Muzyki i Tańca) and the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego) invite young organists to take part in the International Feliks Nowowiejski Organ Competition. This sixth edition, financially supported by the Ministry of Culture and National Heritage, will take place in the year of the 140th anniversary of the Patron’s birth, on 23-29 September. The jury is comprised of representatives of the young generation, virtuoso organists from Germany, the Czech Republic, Hungary and Poland: Matthias Neumann, Jan Doležel, Balázs Szabó, Bogna Nowowiejska-Bielawska, Jarosław Tarnawski and Karol Mossakowski. The details, including the programme, can be found in the Rules of the Competition.
If you like making quick decisions, this offer is just for you!

RULES OF THE COMPETITION
1. The Rules of the Competition specify the provisions and methods of carrying out the Sixth International Feliks Nowowiejski Organ Competition that will take place in the city of Poznań between 23 and 29 September 2017.
2. The Competition is organised by the Feliks Nowowiejski Society in Poznań, the Institute of Music and Dance in Warsaw, and the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, hereinafter referred to as the Competition.
3. Anyone who is an organist and who will be younger than 35 years of age on the day of the opening performances shall qualify as a Participant of the Competition. A maximum number of 20 Participants will be admitted, but if the number of applicants is higher, the preference will be given to the first 20 application entries.
4. The Competition consists of three stages. No more than 10 Participants will be admitted to the second stage, and no more than 5 Participants to the third stage.
5. The following programme of the Competition will apply:
5.1. In Stage 1 (in Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej: organ built by Z. Mollin – 27 stops, 2 manuals, tracker action), the Participants will perform works written by the following composers:
a) J. S. Bach – to choose from: Prelude and Fugue in A minor BWV 543, in G major BWV 541 or in D major BWV 532
b) F. Tunder – one of the chorale fantasias: ‘In dich hab ich gehoffet, Herr’ or ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’ (Breitkopf Urtext)
c) F. Mendelssohn – to choose from: Fugue in E minor MWV W24 or Allegro in D minor MWV W33
5.2. In Stage 2 (in Bazylika Farna: organ built by F. Ladegast - 43 stops, 3 manuals, tracker action), the Participants will perform works written by the following composers:
a) J. Brahms – to choose from: Chorale Prelude and Fugue on ‘O Traurigkeit, o Herzeleid’ or Fugue in A flat minor (G. Henle Verlag)
b) F. Nowowiejski – ‘Adoremus’ Prelude (the score is available at the Society’s website)
c) G. Ritter – to choose from: Sonata in D minor no 1 or in E minor no 2.
5.3. In Stage 3 (at the Academy of Music: organ built by A. Schuke, 34 stops, 3 manuals, tracker action), the Participants will perform works written by the following composers:
a) C. Franck – one of the three chorales
b) F. Nowowiejski – ‘Wizja’ (a chamber composition for violin and organ) – duration approximately 7 minutes, the score published by the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music can be obtained from the Society, the electronic version available upon request; the violinist will be provided by the organisers (Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego)
c) A programme of each Participant’s choice shall consist of one or several works written by one or several of the following composers: L. Vierne, C. M. Widor, M. Dupre, M. Duruflé, J. Alain, M. Reger, G. Bacewicz, A. Krzanowski and W. Widłak, duration from 10 to 20 minutes.
6. The Organisers stipulate that all the Competition performances will be made in public and that, inclusive of the Prize Winners’ Concert, they may be broadcast, recorded and reproduced.
7. Each Participant of the Competition or of the Prize Winners’ Concert shall transfer to the Organisers his or her economic rights to all the artistic performances made on the following terms:
a) recording of the sound and image of his or her artistic performances of compositions in the Competition and/or the Prize Winners’ Concert,
b) recording of his or her image, comments and interviews made during the Competition and/or the Prize Winners’ Concert, or in relation to the Competition and/or the Prize Winners’ Concert.
8. The transfer of economic rights to the artistic performances of compositions is not limited by time or place.
9. The transfer of economic rights within the scope specified in section 7 becomes effective upon the completion of the artistic performances, comments and interviews, and it is not paid for.
10. The Competition Participants will be judged by the following jurors:
a) Matthias Neumann – Chairman of the Jury
b) Jan Doležel
c) Karol Mossakowski
d) Bogna Nowowiejska-Bielawska
e) Balázs Szabó
f) Jarosław Tarnawski
11. Each juror is obliged to listen to and judge all the Participants of the Competition in all the stages thereof and to take part in jury sessions.
12. Unless the Rules of the Competition herein stipulate otherwise, the jury verdicts will be decided on in open sessions with the simple majority of votes. The verdict will be binding only if at least half of the jurors are present, and in the case of an equal number of votes, the Head Juror will have the casting vote.
13. Each verdict reached by the jurors is open, irrevocable and final.
14. The details of how the jurors work are specified in internal rules and regulations drawn up by the Competition Organisers, hereto appended. They will be published on 31 May 2017 at the latest.
15. The Participants of Stage 3 of the Competition will be awarded the following prizes:
15.1. 3 regular prizes in the amount of:
a) first prize: PLN 22,000,
b) second prize: PLN 13,000,
c) third prize: PLN 8,000.
15.2. other prizes
a) money
b) the Participant’s opportunity to play in concert. wherein the amount of the other prize money and the terms and conditions of awarding the other prize money will be announced by the Organisers no later than on 31 May 2017.
16. The Organisers shall not accept any other distribution of the regular prizes.
17. Regardless of the stipulations specified in section 15, the Participants of Stage 3 are entitled to be called ‘Prize Winners’ of the Sixth Feliks Nowowiejski International Competition, whereas the Participants of Stage 2 will receive honorary diplomas.
18. The Competition Participants will bear the costs of their travel and accommodation. The Organisers may help book a hotel upon request.
19. The Participants are obliged to attend their first performance at the time specified by the Organisers in a message sent to the Participants at least seven days prior to the said performance.
20. The order of the performances for the specific Participants will be drawn on the day that the Competition commences and will be effective until the performances are completed.
21. The participation applications may be sent on a filled-out application form, with the receipt for the entry fee attached thereto, until 30 June 2017 by:
a) e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl
b) regular mail: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
22. Please pay the entry fee in the amount of PLN 200 or € 50 into the following account held by the Feliks Nowowiejski Society: Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu: 67 1090 1362 0000 0000 3605 0190 (IBAN: PL67 1090 1362 0000 0000 3605 0190, BIC: WBKPPLPP)
23. All Candidates sending their application forms (to be found online at www.towarzystwo.nowowiejski.pl) to take part in the Competition shall voluntarily provide the following personal data:
a) first name and surname
b) date of birth
c) address of residence or for correspondence
d) e-mail address
e) telephone number
24. All Participants accept that their personal data provided with the application and processed with regard to their participation in the Competition are administered by the Organisers.
25. All the Participants have the right to access the contents of their personal data and may also request to complement, update, correct, temporarily or permanently suspend their processing or remove them.
26. The Organisers stipulate that the Participants’ personal data may be made accessible to the bodies authorised to have access thereto, in accordance with applicable laws.
27. However, the Organisers declare that they are able to apply the necessary procedures, including the appropriate security measures, to process the personal data with respect to the data protection law of 29 August 1997 (i.e. Journal of Laws No. 2016 item 922 as amended).
28. The Organisers reserve the right to amend these Rules of the Competition. Any such amendments will become effective at the time specified by the Organisers, but no sooner than 14 days after this information appears online at www.towarzystwo.nowowiejski.pl, and in the case of the qualified Participants the said information will additionally be sent to their e-mail addresses as provided in section 23 hereinbefore. The qualified Participants will have the right to decline the acceptance of a specific amendment by submitting the appropriate content of a declaration by e-mail to townowowiejskiego@nowowiejski.pl within 14 days after the date of receiving the e-mail message informing them of the intended amendment hereto.
29. The Organisers shall provide additional information with regard to the Competition, including details of the specific musical instruments, at www.towarzystwo.nowowiejski.pl
30. For matters not provided for herein, the regulations of the European Union law and of the Polish law shall be applicable.
31. The Rules of the Competition are effective from 01/04/2017.
RULES OF THE COMPETITION
APPLICATION FORM.pdf
APPLICATION FORM.rtf

   Data:2009-2017
   Tytuł:nowe wydania utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

W ostatnich latach Towarzystwo opublikowało nowe wydania nutowe utworów organowych Feliksa Nowowiejskego:

I Symfonia, VI Symfonia, VII Symfonia "DISPUTA", IX Symfonia, poemat "In Paradisum" oraz Wizja na skrzypce i organy.

Seria wydawnicza realizowana jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania, we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.


   Data:20.08.2015
   Tytuł:Patroni, partnerzy i sponsorzy
   Opis:Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Piesek
Piesek
Piesek

   Data:28.08.2015
   Tytuł:Laureaci V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego:
   Opis:Wyniki V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego:
Results of the 5th International Feliks Nowowiejski Organ Competition:
1. nagroda / 1st prize: Marek Smoczyński - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. nagroda / 2nd prize: Łukasz Kołakowski - Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
3. nagroda / 3rd prize: Anna Przybysz - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Nagrody specjalne / Special Prizes:
- Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworów Feliksa Nowowiejskiego: recital w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego (2016): Maria Lebedeva
- Nagroda specjalna ufundowana przez Towarzystwo im. Gastona Litaize'a: recital w kościele St-Antoine-des-Quinze-Vingts w Paryżu (2017): Adam Tański
- Recital w ramach XVI Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2016): Adam Tański
- Recital w ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim (2016): Marek Smoczyński
- Recital w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku (2016): Łukasz Kołakowski
- Recital w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie (2017): Marek Smoczyński
- Recital w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Puławach (2016): Anna Przybysz
- Recital w ramach IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku (2016): Anna Przybysz
- Recital w ramach Letnich Koncertów Organowych w Oświęcimiu (2016): Łukasz Kołakowski
- Recital w ramach cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe w Poznaniu (2016): Marek Smoczyński
- Recital w kościele w Miejskiej Górce – nagroda burmistrza Miejskiej Górki dla najlepszego uczestnika z Polski (2016): Marek Smoczyński

   Data:27.08.2015
   Tytuł:Koncert towarzyszący: Eric Lebrun - organy (Francja)
   Opis:ERIC LEBRUN (Francja) juror V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; jeden z najwybitniejszych organistów średniego pokolenia we Francji, absolwent paryskiego Conservatoire National de Musique w Paryżu; laureat pięciu międzynarodowych konkursów organowych; ma na koncie kompletne nagrania dzieł organowych J. S. Bacha, J. Alaina oraz największych twórców organowej muzyki francuskiej; profesor Konserwatorium Muzycznego w Anger.

Koncert odbywa się w ramach Staromiejskich Koncertów Organowych Fara Poznańska, ul. Gołębia 1

   Data:26.08.2015
   Tytuł:Finaliści 2015
   Opis:Zakończyły się dwa anonimowe etapy przesłuchań i znamy już nazwiska finalistów.
Jury V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, postanowiło zakwalifikować do finału następujących uczestników (kolejność nazwisk alfabetyczna):
The Jury of the 5th International Feliks Nowowiejski Organ Competition decided that following participants (in alphabetical order) have qualified to the Final Round:
1. Łukasz Kołakowski
2. Maria Lebedeva
3. Anna Przybysz
4. Marek Smoczyński
5. Adam Tański
Gratulujemy!

Przesłuchania III etapu:
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitale
28.08. g. 11.00 - 14.00 koncerty z orkiestrą
Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1

oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, KONCERT LAUREATÓW
28 sierpnia 2015 r., g. 19.00, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1

   Data:25 sierpnia 2015 r., g. 20.00
   Tytuł:Koncert towarzyszący: Hans Fagius - organy (Szwecja)
   Opis:HANS FAGIUS (Szwecja) juror V Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; od wielu lat zalicza się do najsławniejszych szwedzkich organistów-wirtuozów; studiował pod kierunkiem B. Berga i A. Lindnera oraz M. Duruflégo; ma w swoim repertuarze dzieła wszystkie Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Dietricha Buxtehudego, Maurice'a Duruflego, Césara Francka, Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego oraz komplet symfonii Louisa Vierne'a; profesor Królewskiego Konserwatorium w Kopenhadze; członek Królewskiej Akademii Muzyki w Szwecji.

Koncert odbywa się w ramach Staromiejskich Koncertów Organowych Fara Poznańska, ul. Gołębia 1

   Data:25 sierpnia 2015 r., g. 12.00
   Tytuł:Lunch Concert: Czy w tym domu straszy?
   Opis:Zapraszamy na koncert towarzyszący V Międzynarodowemu Konkursowi Organowemu im. Feliksa Nowowiejskiego
improwizacje organowe do filmów eksperymentalnych: „Upadek domu Usherów” ( USA, 1928); „Composition 4” (USA, 1940); „Ex Tempore”; "Jeden tydzień” (krótka komedia z Buster'em Keaton'em, 1920).
Wykonawca: Franz Danksagmüller – organy (Niemcy)
organizator: Towarzytwo im. Feliksa Nowowiejskiego
wstęp wolny

   Data:23-28.08.2015
   Tytuł:V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego -
   Opis:Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach Konkursu, koncertach i przesłuchaniach, które są otwarte dla publiczności.
Kalendarium:
23.08. g.19.30, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
otwarcie Konkursu
koncert inauguracyjny:
program:
Feliks Nowowiejski (1877-1946), Preludio z III Koncertu Organowego op. 56
Maurice Duruflé (1902-1986), Suite op. 5
Karol Mossakowski - organy
Mieczysław Surzyński (1866-1924), Koncert g-moll na organy i orkiestrę op. 35
Elżbieta Karolak - organy
CoOperate Orchestra, pod dyr.Adama Domurata
prowadzenie: Grażyna Wrońska, Karolina Kaźmierczak

przesłuchania
etap I - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
23.08. g. 15.30 - 19.15; 24.08. g. 8.00 - 15.00 (cd.)

etap II - Fara Poznańska, ul. Gołębia 1
26.08. g. 9.00 - 16.20

etap III - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitale; 28.08. g. 11.00 - 14.00 koncerty z orkiestrą

28.08. g. 19.00, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów

koncerty towarzyszące - recitale organowe jurorów Konkursu:
25.08. g. 12.00 „Lunch Concert”, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1 - Franz Danksagmüller (Niemcy)
25.08. g. 20.00, Fara Poznańska, ul. Gołębia 1 - Hans Fagius (Dania)
27.08. g. 20.00, Fara Poznańska, ul. Gołębia 1 - Eric Lebrun (Francja)

Jury: Franz Danksagmüller (Niemcy), Hans Fagius (Dania), Eric Lebrun (Francja), Józef Serafin (Polska) i Elżbieta Karolak (Polska).
na wszystkie przesłuchania i koncerty wstęp wolny

Organizator: Towarzystwo im.Feliksa Nowowiejskiego
Partnerzy: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary, Parafia Farna, Duński Instytut Kultury, Veolia Energia Poznań S.A.
Projekt finansowany jest ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania, Województwa Wielkopolskiego.
sponsor: Terlan Sp. z o.o.
Patronat medialny: TVP KULTURA, Polskie Radio Program II, Radio MERKURY, Gazeta Wyborcza, Twoja Muza, Polmic, miesięcznik kulturalny IKS.

   Data:23-28 August 2015
   Tytuł:The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 23rd - 28th August, 2015
   Opis:
Calendar
23 August 2015, 19:30 pm; Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
Opening of the Competition, Inaugural Concert

first round - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
23.08. g. 15.30 - 19.15; 24.08 g. 8.00 - 15.00 (continued)
second round - Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1
26.08. g. 9.00 - 16.20
third round - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitals; 28.08 g. 11.00 - 14.00 concerts with orchestra
28 August 2015, 19:00 pm; Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
Official announcement of the results, The Prize Giving Cermony, The Gala Winners’ Concert
Additional Concerts- organ recitals by the Competiton Jurors
25 August 2015, 8:00 pm, Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1 - Hans Fagius
26 August 2015, 12:00 „Lunch Concert”, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1 - Franz Danksagmüller
27 August 2015, 8:00 pm, Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1 - Eric Lebrun


Strony internetowe POZNAŃ - NEXUS INTERACTIVE ©